بازی عشق

عشق ما را می کشد تا دوباره حیاتمان بخشد.

یاد احمق بازی های گذشته افتادم

اما خوب افتخار می کنم

به اینکه صادق بودم و عاشق

/ 5 نظر / 10 بازدید
آرش

[گل]

ارش

چقدر تماس گرفتی!

غریبه89

عشق یعنی ما گرفتار همیم دوستدار هم ، طرفدار همیم هر چه می خواهد دلش آن می کند می کشد ما را و کتمان می کند ..

مانی آذری

خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر